โลกาถิวัตน์

โลกาภิวัตน์และวิสัยทัศน์ของสังคมไทย
(Globalization)

ความหมาย
โลกาภิวัตน์ หมายถึง การแพร่กระจายเชื่อมโยงถึงกันทั่วโลกของข้อมูลข่าวสาร ประชาคมโลกไม่ว่าอยู่ส่วนใด สามารถรับรู้ และรับผลกระทบที่เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว อันสืบเนื่องมาจากการพัฒนาระบบสารสนเทศ และการสื่อสารคมนาคมที่รวดเร็ว โลกาภิวัตน์ “โลกไร้พรมแดน”

ความเป็นมาของโลกาภิวัตน์
 อัลวิน ทอฟฟเลอร์ ชาวอเมริกัน ได้กล่าวไว้ในหนังสือ “The Third Wave” เสนอทิศทางการเปลี่ยนแปลงของระบบโลก โดยคลื่นแห่งความเปลี่ยนแปลง 3 ครั้ง
 คลื่นลูกที่หนึ่ง การปฏิวัติเกษตรกรรม มนุษย์รู้จักการเพาะปลูกและเลี้ยงสัตว์ ไม่เร่ร่อน
 คลื่นลูกที่สอง การปฏิวัติอุตสาหกรรม มีการเปลี่ยนแปลงจนเกิดจุดวิกฤตที่รุนแรงที่สุดคือ สงครามโลกครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2
 คลื่นลูกที่สาม สังคมแห่งเทคโนโลยีระดับสูง ระบบโลก แบ่งตัวเองเป็น 2 ค่าย ได้แก่ ทุนนิยม และ สังคมนิยม มีการเปลี่ยนแปลงพร้อมกับการปฏิวัติ อุตสาหรรมครั้งที่ 3 ก่อให้เกิดระบบความสัมพันธ์ใหม่ที่เรียกว่า ยุคเครือข่ายครอบโลกไร้พรมแดน

ลักษณะของโลกาภิวัตน์

 ใช้คอมพิวเตอร์เป็นกลไกสำคัญ
 การไหลบ่าของข้อมูลข่าวสาร
 การเพิ่มขึ้นของแรงงานด้านข่าวสาร
 บทบาทและความสำคัญของสถาบันวิจัยและพัฒนา
 การประสานระบบเศรษฐกิจเป็นหนึ่งเดียว
 ชุมชนมนุษย์มีความใกล้ชิดกัน
 พฤติกรรมของนักการเมืองเกิดความเปลี่ยนแปลง

อิทธิพลของโลกาภิวัตน์ต่อสังคมโลก
 ผลกระทบด้านสังคม
 การครอบโลกทางวัฒนธรรม อิทธิพลของวัฒนธรรมและอำนาจเศรษฐกิจจากประเทศที่พัฒนาแล้ว หลั่งไหลเข้าสู่ประเทศอื่น ๆ ก่อเกิดกระแสวัฒนธรรมโลกครอบงำความคิดของประชาคมโลก
 การเป็นหมู่บ้านโลก โลกไร้พรมแดน ทั้งโลกเสมือนเป็นหมู่บ้านเดียวกัน
 การแสวงหากำไรแบบใหม่ จากระบบการค้าเสรี การหลั่งไหลของเงินทุนข้ามชาติ
 การเป็นสังคมแห่งความรู้และข่าวสารข้อมูล มีการคิดค้นพัฒนาเทคโนโลยีที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงโลก
 คอมพิวเตอร์
 เทคโนโลยีการคมนาคมและการสื่อสาร
 เทคโนโลยีสารสนเทศ
 ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ
 การปฏิรูประบบเศรษฐกิจแบบเสรี จากการล่มสลายของระบบคอมมิวนิสต์
 การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจในภูมิภาคต่าง ๆ พยายามหาแนวร่วมทางเศรษฐกิจ ขยายขอบเขตความร่วมมือทางเศรษฐกิจ เช่น ความร่วมมือประชาคมยุโรป(EU) เขตการค้าเสรีอเมริกาเหนือ (NAFTA) เขตการค้าเสรีอาเซียน (AFTA) ฯลฯ
 เกิดระบบเสรีทางการเงินและการค้า
 ระบบการผลิตแบบอัตโนมัติ ใช้เครื่องจักรแทนแรงงานคน
 ผลกระทบด้านการเมือง
 ความเป็นท้องถิ่นนิยม สังคมโลกาภิวัตน์เป็นสังคมยุคข่าวสารประชาชนในท้องถิ่นรับรู้ข้อมูลข่าวสารได้รวดเร็วจากสื่อมวลชน เป็นการปลุกจิตสำนึกของประชาชนในท้องถิ่นเพิ่มมากขึ้น ให้รู้จักรักษาและหวงแหนทรัพยากรในท้องถิ่นของตน
 บทบาทของสถาบันการเมืองและกลุ่มทางการเมือง เกิดสถาบันการเมืองใหม่เพิ่มขึ้น เช่น กลุ่มสิทธิสตรี กลุ่มองค์การพัฒนาเอกชน เนื่องมาจากชัยชนะของปัจเจกชนทำให้แต่ละกลุ่มมีความเป็นอิสระในการเรียกร้องตามความต้องการของตน มีการเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา

 อิทธิพลของโลกาภิวัตน์ต่อสังคมไทย
 เกิดภาวะการแข่งขันที่รุนแรง
 การแพร่กระจายของวัฒนธรรมต่าง ๆ ในโลก
 การปฏิรูปการเมืองการปกครอง
 วิกฤตคุณธรรมจริยธรรม
 การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรของ ประเทศไทยในอนาคต
 การปฏิรูปการศึกษา
 การปฏิรูปสุขภาพ

Advertisements

กันยายน 25, 2007. Uncategorized.

ให้ความเห็น

Be the first to comment!

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

Trackback URI

%d bloggers like this: