แบบฝึกหัดชุดที่ ๑

ชื่อ………………………………..รหัส…………………………….Sec………
วันที่……………………………………..
คำสั่งถูกหรือผิดและเติมคำสั้น
…………….ภูมิปัญญาไทยเป็นพื้นฐานความรู้ในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตและชุมชน
……………ภูมิปัญญาไทยเป็นการเรียนรู้และปรับตัวเพื่อความอยู่รอดของบุคคลและสังคม
……………ภูมิปัญญาไทยมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อปรับสมดุลในการพัฒนาทางสังคมตลอดเวลา
……………ภูมิปัญญาไทย การยอมรับภูมิปัญญาของชาติอื่น
……………ภูมิปัญญาไทย การเร่งพัฒนาทางเศรษฐกิจตามภูมิปัญญาสมัยใหม่
……………ภูมิปัญญาไทย การผสมผสานวิถีชีวิตระหว่างเก่ากับใหม่
……………ภูมิปัญญาตามหลักเกณฑ์ทางมานุษยวิทยาคือภูมิปัญญาชาวบ้านกับภูมิปัญญาชาวเมือง
……………ภูมิปัญญาตามหลักเกณฑ์ทางมานุษยวิทยาคือภูมิปัญญาไทยกับภูมิปัญญาสากล
……………ภูมิปัญญาตามหลักเกณฑ์ทางมานุษยวิทยาคือภูมิปัญญาท้องถิ่นกับภูมิปัญญาชาติ
……………ภูมิปัญญาตามหลักเกณฑ์ทางมานุษยวิทยาคือภูมิปัญญาบุคคลกับภูมิปัญญาชุมชน
……………ภูมิปัญญาท้องถิ่นมีความสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมตามธรรมชาติ
……………ภูมิปัญญาท้องถิ่นมีการถ่ายทอดและพัฒนาไปสู่คนรุ่นใหม่
……………ภูมิปัญญาท้องถิ่นมีลักษณะอนุรักษ์นิยมสูง
……………ปัจจัยที่มีผลต่อภูมิปัญญาไทย คือความคิด/ อุดมการณ์/ อุดมคติ
……………ปัจจัยที่มีผลต่อภูมิปัญญาไทย คือเจตคติ/ ค่านิยม/ บรรทัดฐาน
…………… “ประเพณีลอยกระทง” สะท้องลักษณะของภูมิปัญญาไทยด้านสร้างความภูมิใจในความเป็นไทย
……………ประเพณีสงกรานต์สร้างความภูมใจด้านความหยิ่งในศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิของความเป็นชาติ
……………ประยุกต์หลักคำสอนในศาสนามาใช้ได้อย่างเหมาะส
……………การนับถือบรรพบุรุษเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น
……………แม่ไม้มวยไทยเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น
……………แก่เหมืองแก่ฝายเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น
…………… “บ้านกาแล” คือเอกลักษณ์ทางสถาปัตยกรรมของภูมิภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
…………… “บ้านกาแล” คือเอกลักษณ์ทางสถาปัตยกรรมของภูมิภาคภาคภาคเหนือ

ภูมิปัญญาที่สำคัญที่สุดในชุมชนคือ…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

ชื่อ………………………………..รหัส…………………………….Sec………
วันที่……………………………………..
คำสั่งถูกหรือผิดและเติมคำสั้น
…………….ภูมิปัญญาไทยเป็นพื้นฐานความรู้ในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตและชุมชน
……………ภูมิปัญญาไทยเป็นการเรียนรู้และปรับตัวเพื่อความอยู่รอดของบุคคลและสังคม
……………ภูมิปัญญาไทยมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อปรับสมดุลในการพัฒนาทางสังคมตลอดเวลา
……………ภูมิปัญญาไทย การยอมรับภูมิปัญญาของชาติอื่น
……………ภูมิปัญญาไทย การเร่งพัฒนาทางเศรษฐกิจตามภูมิปัญญาสมัยใหม่
……………ภูมิปัญญาไทย การผสมผสานวิถีชีวิตระหว่างเก่ากับใหม่
……………ภูมิปัญญาตามหลักเกณฑ์ทางมานุษยวิทยาคือภูมิปัญญาชาวบ้านกับภูมิปัญญาชาวเมือง
……………ภูมิปัญญาตามหลักเกณฑ์ทางมานุษยวิทยาคือภูมิปัญญาไทยกับภูมิปัญญาสากล
……………ภูมิปัญญาตามหลักเกณฑ์ทางมานุษยวิทยาคือภูมิปัญญาท้องถิ่นกับภูมิปัญญาชาติ
……………ภูมิปัญญาตามหลักเกณฑ์ทางมานุษยวิทยาคือภูมิปัญญาบุคคลกับภูมิปัญญาชุมชน
……………ภูมิปัญญาท้องถิ่นมีความสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมตามธรรมชาติ
……………ภูมิปัญญาท้องถิ่นมีการถ่ายทอดและพัฒนาไปสู่คนรุ่นใหม่
……………ภูมิปัญญาท้องถิ่นมีลักษณะอนุรักษ์นิยมสูง
……………ปัจจัยที่มีผลต่อภูมิปัญญาไทย คือความคิด/ อุดมการณ์/ อุดมคติ
……………ปัจจัยที่มีผลต่อภูมิปัญญาไทย คือเจตคติ/ ค่านิยม/ บรรทัดฐาน
…………… “ประเพณีลอยกระทง” สะท้องลักษณะของภูมิปัญญาไทยด้านสร้างความภูมิใจในความเป็นไทย
……………ประเพณีสงกรานต์สร้างความภูมใจด้านความหยิ่งในศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิของความเป็นชาติ
……………ประยุกต์หลักคำสอนในศาสนามาใช้ได้อย่างเหมาะส
……………การนับถือบรรพบุรุษเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น
……………แม่ไม้มวยไทยเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น
……………แก่เหมืองแก่ฝายเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น
…………… “บ้านกาแล” คือเอกลักษณ์ทางสถาปัตยกรรมของภูมิภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
…………… “บ้านกาแล” คือเอกลักษณ์ทางสถาปัตยกรรมของภูมิภาคภาคภาคเหนือ

ภูมิปัญญาที่สำคัญที่สุดในชุมชนคือ………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

จงตอบคำถามต่อไปนี้
1. ภูมิปัญญาหมายถึงข้อใด ก. ความรู้ ความสามารถ ความเชื่อของมนุษย์
ข. ความสามารถในการแก้ไขปัญหาของมนุษย์ ค. ความรู้ที่สะสมกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษ
ง. การจัดการความสัมพันธ์ระหว่งคนกับคน/สิ่งแวดล้อม/สิ่งเหนือธรรมชาติ จ. ถูกทุกข้อ
2. ภูมิปัญญาพื้นบ้าน เน้นเรื่องในลักษณะใด ก. ความรู้ ความสามารถ คนของเผ่าพันธุ์เป็นวิถีชาวบ้าน
ข. องค์ความรู้ที่ใช้โดยทั่ว ๆ ไปในชุมชน ค. ความรู้ ความสามารถของคนทุกคนในชุมชน
ง. ความรู้ ความสามารถ ความคิด ความเชื่อ ที่เป็นสากล จ. โลกทัศน์ของคนในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่ง
3. ภูมิปัญญาชาวบ้าน เน้นเรื่องในลักษณะใด ก. การใช้ชีวิตอย่างมีความสุข
ข. วิธีการแก้ปัญหาของแต่ละชุมชน ค. องค์ความรู้ทั้งหมดของชาวบ้าน
ง. องค์ความรู้สะสมถ่ายทอดมาจากบรรพบุรุษ จ. ทุกข้อที่กล่าวมาถูกทั้งหมด
4. จงเลือกความสัมพันธ์ระหว่างภูมิปัญญาชาวบ้านกับภูมิปัญญาท้องถิ่น
ก. โดยรวมภูมิปัญญาทั้ง 2 แบบ เหมือนกัน ข. มีความแตกต่างกันในที่มาและการแก้ปัญหา
ค. เหมือนกันในบางกรณีที่นำมาใช้ประโยชน์ ง. วิธีการใช้และวิธีการพัฒนาแตกต่างกัน
จ. ประชาชนเป็นผู้กำหนดนักวิชาการเป็นผู้เลือก
5. ภูมิปัญญาท้องถิ่น หมายถึงข้อใด ก. ภูมิปัญญาที่เกี่ยวกับคนที่มีต่อตนเอง ต่อสิ่งแวดล้อม และโลก
ข. หลักธรรมคำสอนของศาสนาที่ได้รับการถ่ายทอด ค. ภูมิปัญญาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างคนกับธรรมชาติ ง. ภูมิปัญญาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างคนกับคน จ. ภูมิปัญญาเกี่ยวกับระบบการผลิตและการประกอบอาชีพ
6. ความแตกต่างระหว่างภูมิปัญญาท้องถิ่น กับภูมิปัญญาชาติ ก. ไม่แตกต่างเพราะภูมิปัญญาเหมือนกัน
ข. แตกต่างในความหลากหลายและการยอมรับ ค. แตกต่างในด้านเนื้อหาและวิธีการ
ง. แตกต่างในเรื่องความเชื่อ และการสืบทอด จ. ไม่แตกต่างเพราะเป็นคนไทยด้วยกัน
7. ความเชื่อในหลักศาสนาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของคนเป็นการจัดการของคนเกี่ยวข้องภูมิปัญญาในลักษณะใด
ก. คนกับสังคม ข. คนกับสิ่งแวดล้อม ค. คนกับธรรมชาติ ง. คนกับสิ่งเหนือธรรมชาติ
จ. คนกับโลกและวิถีทางของโลก
8. การจัดการเกี่ยวกับการประกอบอาชีพ และการดำรงชีวิตของคนเป็นภูมิปัญญาในลักษณะใด
ก. ความเชื่อในการดำเนินชีวิต ข. การจัดระเบียบสังคมและประเพณี
ค. ศิลปและวัฒนธรรมของชุมชน ง. การจัดการกับชีวิตและสิ่งแวดล้อม
จ. การจัดการเกี่ยวกับหลักทางศาสนา
9. ภูมิปัญญาไทยที่แสดงถึงความเป็นคนไทยคือข้อใด ก. การทำงานแบบคนไทยต้องมีพรรคพวก
ข. การใช้กฎแห่งกรรมทำให้คนทำความดี ค. การมีอิสระทำให้คนไทยสามารถมีความคิดสร้างสรรค์
ง. ประวัติศาสตร์ชาติไทยมีความรักและความแค้นควบคู่กัน จ. การแก้ปัญหาแบบไทย ต้องอดทนและยอมรับข้อเท็จจริง
12. มวยไทยจัดเป็นภูมิปัญญาไทยในสาขาใด
ก. หัตถกรรม ข. แพทย์แผนไทย ค. ศิลปกรรม ง. การจัดการ จ. ประเพณี

จงตอบคำถามต่อไปนี้
1. ภูมิปัญญาหมายถึงข้อใด ก. ความรู้ ความสามารถ ความเชื่อของมนุษย์
ข. ความสามารถในการแก้ไขปัญหาของมนุษย์ ค. ความรู้ที่สะสมกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษ
ง. การจัดการความสัมพันธ์ระหว่งคนกับคน/สิ่งแวดล้อม/สิ่งเหนือธรรมชาติ จ. ถูกทุกข้อ
2. ภูมิปัญญาพื้นบ้าน เน้นเรื่องในลักษณะใด ก. ความรู้ ความสามารถ คนของเผ่าพันธุ์เป็นวิถีชาวบ้าน
ข. องค์ความรู้ที่ใช้โดยทั่ว ๆ ไปในชุมชน ค. ความรู้ ความสามารถของคนทุกคนในชุมชน
ง. ความรู้ ความสามารถ ความคิด ความเชื่อ ที่เป็นสากล จ. โลกทัศน์ของคนในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่ง
3. ภูมิปัญญาชาวบ้าน เน้นเรื่องในลักษณะใด ก. การใช้ชีวิตอย่างมีความสุข
ข. วิธีการแก้ปัญหาของแต่ละชุมชน ค. องค์ความรู้ทั้งหมดของชาวบ้าน
ง. องค์ความรู้สะสมถ่ายทอดมาจากบรรพบุรุษ จ. ทุกข้อที่กล่าวมาถูกทั้งหมด
4. จงเลือกความสัมพันธ์ระหว่างภูมิปัญญาชาวบ้านกับภูมิปัญญาท้องถิ่น
ก. โดยรวมภูมิปัญญาทั้ง 2 แบบ เหมือนกัน ข. มีความแตกต่างกันในที่มาและการแก้ปัญหา
ค. เหมือนกันในบางกรณีที่นำมาใช้ประโยชน์ ง. วิธีการใช้และวิธีการพัฒนาแตกต่างกัน
จ. ประชาชนเป็นผู้กำหนดนักวิชาการเป็นผู้เลือก
5. ภูมิปัญญาท้องถิ่น หมายถึงข้อใด ก. ภูมิปัญญาที่เกี่ยวกับคนที่มีต่อตนเอง ต่อสิ่งแวดล้อม และโลก
ข. หลักธรรมคำสอนของศาสนาที่ได้รับการถ่ายทอด ค. ภูมิปัญญาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างคนกับธรรมชาติ ง. ภูมิปัญญาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างคนกับคน จ. ภูมิปัญญาเกี่ยวกับระบบการผลิตและการประกอบอาชีพ
6. ความแตกต่างระหว่างภูมิปัญญาท้องถิ่น กับภูมิปัญญาชาติ ก. ไม่แตกต่างเพราะภูมิปัญญาเหมือนกัน
ข. แตกต่างในความหลากหลายและการยอมรับ ค. แตกต่างในด้านเนื้อหาและวิธีการ
ง. แตกต่างในเรื่องความเชื่อ และการสืบทอด จ. ไม่แตกต่างเพราะเป็นคนไทยด้วยกัน
7. ความเชื่อในหลักศาสนาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของคนเป็นการจัดการของคนเกี่ยวข้องภูมิปัญญาในลักษณะใด
ก. คนกับสังคม ข. คนกับสิ่งแวดล้อม ค. คนกับธรรมชาติ ง. คนกับสิ่งเหนือธรรมชาติ
จ. คนกับโลกและวิถีทางของโลก
8. การจัดการเกี่ยวกับการประกอบอาชีพ และการดำรงชีวิตของคนเป็นภูมิปัญญาในลักษณะใด
ก. ความเชื่อในการดำเนินชีวิต ข. การจัดระเบียบสังคมและประเพณี
ค. ศิลปและวัฒนธรรมของชุมชน ง. การจัดการกับชีวิตและสิ่งแวดล้อม
จ. การจัดการเกี่ยวกับหลักทางศาสนา
9. ภูมิปัญญาไทยที่แสดงถึงความเป็นคนไทยคือข้อใด ก. การทำงานแบบคนไทยต้องมีพรรคพวก
ข. การใช้กฎแห่งกรรมทำให้คนทำความดี ค. การมีอิสระทำให้คนไทยสามารถมีความคิดสร้างสรรค์
ง. ประวัติศาสตร์ชาติไทยมีความรักและความแค้นควบคู่กัน จ. การแก้ปัญหาแบบไทย ต้องอดทนและยอมรับข้อเท็จจริง
12. มวยไทยจัดเป็นภูมิปัญญาไทยในสาขาใด
ก. หัตถกรรม ข. แพทย์แผนไทย ค. ศิลปกรรม ง. การจัดการ จ. ประเพณี

Advertisements

ให้ความเห็น

Be the first to comment!

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

Trackback URI

%d bloggers like this: