แบบฝึกหัดชุดที่ ๔

ถูกหรือผิด ชื่อ…………………………………………………. รหัส……………………………….วันที่…………………………….
……..“ปัญหาสังคมเป็นสภาวการณ์ที่ทุกคนทุกกลุ่มในสังคมปรารถนาจะขจัดให้หมดไปจากสังคม
……..“ปัญหาสังคมเป็นสภาวการณ์ที่ไม่สอดคล้องกับค่านิยมของคนส่วนใหญ่ในสังคม และไม่มีหนทางที่จะแก้ไขให้หมดไปได้แม้คนส่วนใหญ่ในสังคม
จะร่วมมือกัน แต่อาจทำให้บรรเทาลงได้
………“ปัญหาสังคม.เป็นสภาวการณ์ที่ไม่สอดคล้องกับค่านิยมของทุกคนในสังคม
………“ปัญหาสังคมเป็นสภาวการณ์ที่ก่อความเดือดร้อนแก่คนส่วนใหญ่ในสังคม เป็นสภาวการณ์ที่ต้องหาทางแก้ไข และมีหน
ทางแก้ไขด้วยความร่วมมือกันของสังคม
……….พฤติกรรมเบี่ยงเบน จัดว่าเป็นปัญหาสังคม
……….ปัญหาสังคมเป็นปรากฎการณ์ที่เกิดขึ้นจากการกระทำของมนุษย์ ไม่ใช่ปรากฎการณ์ธรรมชาติ
……….ปัญหาสังคมเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ในทุกสังคม และทุกยุคสมัยเพียงแต่มีสภาพของปัญหา สาเหตุ และความรุนแรง ซับซ้อนแตกต่างกันไป
……….ปัญหาสังคมเป็นสภาวการณ์ที่ทุกคนในสังคมเห็นพ้องต้องกันว่าเป็นปัญหาสังคม
……….ปัญหาสังคมหนึ่ง อาจเป็นสาเหตุของอีกปัญหาหนึ่งได้
………ปัญหาสังคมอาจเกิดจากหลายสาเหตุร่วมกัน แต่ไม่ใช่ทุกคนที่อยากแก้ไขปัญหาของสังคม
……….ผลกระทบจากปัญหาสังคม อาจเกิดขึ้นกับร่างกาย จิตใจ อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือร่วมกันได้
………..ปัญหาสังคม เมื่อเกิดขึ้นแล้ว ย่อมส่งผลกระทบต่อทุกคน ทุกฝ่าย เท่าเทียมกัน
……….จุดมุ่งหมายของการศึกษาปัญหาสังคมคือ การรู้จักใช้ผู้เชี่ยวชาญอย่างเหมาะสม
……….จุดมุ่งหมายของการศึกษาปัญหาสังคม คือ ปัญหาสังคมไม่สมควรต่อความตระหนักถึง
……….จุดมุ่งหมายของการศึกษาปัญหาสังคมคือการศึกษาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับปัญหา
……….จุดมุ่งหมายของการศึกษาปัญหาสังคมคือการมองปัญหาอย่างละเอียด
……… การศึกษาปัญหาสังคมตามแนวคิดทางสังคมวิทยา จะมุ่งเน้นศึกษาสภาวการณ์เปลี่ยนแปลง
………การศึกษาปัญหาสังคมตามแนวคิดทางสังคมวิทยา จะมุ่งเน้นศึกษาภาวการณ์เปลี่ยนแปลง และภาวะผิดปกติ
………การศึกษาปัญหาสังคมตามแนวคิดทางสังคมวิทยา จะมุ่งเน้นศึกษาภาวะผิดปกติ
………การศึกษาปัญหาสังคมตามแนวคิดทางสังคมวิทยา จะมุ่งเน้นศึกษาภาวะปกติ และภาวการณ์เปลี่ยนแปลง
……….ปัญหาผู้สูงอายุ อันเนื่องจากการแพทย์แผนปัจจุบันเป็นปัญหาที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงไปตามวัฒนธรรมตะวันตก
……….ปัญหาการการว่างงานแฝงเป็นปัญหาที่ไม่เกี่ยวข้องกับบุคลิกภาพของบุคคลที่เป็นปัญหา
……….ปัญหาการคอรัปชั่นเป็นปัญหาที่พบเฉพาะในเขตเมืองเท่านั้น
……….ปัญหาการขาดความรู้เรื่องการอนามัยและสาธารณสุขเป็นปัญหาของสังคมชนบท
……….ลักษณะปัญหาประชากรคือการเพิ่มขึ้นของจำนวนประชากร
……….ลักษณะปัญหาประชากรคือการย้ายถิ่นของประชากร
……….ลักษณะปัญหาประชากรคือการมีประชากรที่มากหรือน้อยเกินไป
……….ลักษณะปัญหาประชากรคือจำนวนประชากรเพศชายที่มากกว่าเพศหญิง
……….ปัญหาจากการเพิ่มขึ้นของประชากรก่อให้เกิดปัญหาการศึกษา
……….ปัญหาจากการเพิ่มขึ้นของประชากรก่อให้เกิดปัญหาการกีดกันในเรื่องเพศ
……….วิธีการควบคุมและแก้ไขปัญหาประชากรที่ดีที่สุดคือ ขยายที่ทำกินให้กับประชาชน
……….วิธีการควบคุมและแก้ไขปัญหาประชากรที่ดีที่สุดคือ บริการวางแผนครอบครัว
……….วิธีการควบคุมและแก้ไขปัญหาประชากรที่ดีที่สุดคือ สร้างคุณภาพชีวิตให้กับประชาชน
………. “ความยากจน” หมายถึงการดำรงชีวิตที่ต่ำกว่ามาตรฐาน
………. “ความยากจน” หมายถึงความต้องการมีมากกว่ารายได้
………. “ความยากจน” หมายถึงรายได้ของประชาชนต่ำ
………. “ความยากจน” หมายถึงการขาดแคลนปัจจัยทางเศรษฐกิจในการดำรงชีวิต
……….ผลกระทบของความยากจนที่มีต่อประเทศคือ ทำให้ชื่อเสียงของประเทศเสียหาย

Advertisements

ให้ความเห็น

Be the first to comment!

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

Trackback URI

%d bloggers like this: